Projektowanie dróg, ulic, skrzyżowań oraz parkingów odbywa się w Biurze Projektowym, który realizuje kompleksowe dokumentacje projektowe, począwszy od etapu studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego, poprzez koncepcje programowe, projekty budowlane i wykonawcze, po etap przygotowania dokumentacji przetargowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych. Integralną częścią opracowań są dokumentacje kosztorysowe (przedmiary, kosztorysy inwestorskie i ofertowe).

Specjalistyczną kadrę Biura Projektowego tworzą projektanci posiadający uprawnienia w specjalnościach: drogowej i inżynierii komunikacyjnej, zespół asystentów projektantów i pracownicy techniczni. W pracach projektowych uczestniczą także projektanci branży elektrycznej i teletechnicznej oraz specjaliści innych dziedzin współpracujący z Biurem.

Realizujemy dokumentacje projektowe dostosowane do wymagań instytucji i programów finansujących inwestycje drogowe takich jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (programy regionalne typu ZPORR), Fundusz Spójności UE i innych. W imieniu Inwestorów przygotowujemy materiały i uczestniczymy w procedurach administracyjnych, umożliwiając szybkie i skuteczne uzyskanie decyzji:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
ustalenia lokalizacji drogi, 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
pozwoleń wodnoprawnych, 
podziału działek, 
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, 
zgody na wycinkę drzew i krzewów.

Specjaliści Biura prowadzą również nadzory autorskie dla wykonanych projektów. Oferta Biura Projektowego obejmuje dokumentacje projektowe we wszystkich stadiach procesu budowlanego w zakresie budowy nowych dróg, ulic i skrzyżowań (zwykłych, skanalizowanych, rond i skrzyżowań z wyspą centralną), przebudowy i rozbudowy dróg i ulic w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych oraz miejskich.

Uzupełnienie części drogowych dokumentacji stanowią projekty branżowe budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu w pełnym zakresie (kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych i gazowych, ciepłownictwa, energetyki z oświetleniem oraz teletechniki).

We współpracy ze specjalistami pozostałych działów Biura realizujemy kompleksowe dokumentacje projektowe takie jak:

 • Studia techniczno – ekonomiczno – środowiskowe wraz z materiałami do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Koncepcje Programowe wraz z materiałami do wniosku o decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi (inwestycji celu publicznego) i projektami podziału działek.
 • Projekty budowlane wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Projekty wykonawcze z dokumentacją przetargową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją kosztorysową.

 

Spośród ostatnio zrealizowanych dokumentacji projektowych do najbardziej znaczących zaliczamy:

 • Projekt budowlano-wykonawczy na budowę drogi powiatowej od wsi Zaberbecze /nr dr 1021/ do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1020 w Jagodnicy
 • Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę ul. Żwirowej w Białej Podlaskiej
 • Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę ul. Prostej na odcinku od ul. Moniuszki do ulicy Nowej w Białej Podlaskiej
 • Projekt budowlano-wykonawczy na budowę ulicy Cichej w Białej Podlaskiej
 • Projekt budowlano-wykonawczy na budowę ulicy Spokojnej w Białej Podlaskiej
 • Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego ul. Olimpijczyków w Białej Podlaskiej
 • Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego ul. Marusarza w Białej Podlaskiej
 • Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego ul. Głęboka w Białej Podlaskiej
 • Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego ul. Łąkowa w Terespolu
 • Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 811 i 813 z drogą Aleją Zwycięstwa w Parczewie
 • Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego na budowę chodników w ciągu drogi krajowej nr 2
 • Projekt wykonawczy na remont nawierzchni bitumicznej drogi woj. nr 807 od km 53+940 do km 55+040 w m. Stanin
 • Projekt wykonawczy na remont drogi woj. Nr 806 Łuków – Trzebieszów-Międzyrzec Podlaski od km 14+780 do km 16+400 w m. Trzebieszów III.
 • Projekt wykonawczy na budowę drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu na terenie budowy Bazy MERCEDES przy ul. Al. Solidarności w Białej Podlaskiej
 • Projekt budowlany na instalację monitoringu ( wraz z oświetleniem) oraz alejek ( wraz z odwodnieniem) na cmentarzu wojskowo- komunalnym w Lublinie
 • projekt wykonawczy na remont nawierzchni bitumicznej dr. woj. Nr 811 Sarnaki- Konstantynów- Biała Podlaska od km 22+040do km 23+500 w m. Komarno i od km 30+270 do km 31+600 m. Ossówka
 • Projekt wykonawczy na remont nawierzchni bitumicznej drogi woj. nr 803 Siedlce-Stoczek Łukowski od km 39+870 do km 40+626,50 w m. Stoczek Łuk.
 • Projekt wykonawczy na remont drogi woj. Nr 806 Łuków – Trzebieszów-Międzyrzec Podlaski od km 1+918 do km 3+070 w m. Łuków
 • Projekt budowlany na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Krzna, od ul. Zamczysko do S-ni Odzież w m. Międzyrzec Podlaski
 • Projekt budowlany na budowę drogi oraz ścieżki rowerowej „Jeziorka Międzyrzeckie” w m. Międzyrzec Podlaski
 • Projekt budowlany na przebudowę infrastruktury drogowej oś. Nowy Łuków II w m. Łuków

W chwili obecnej realizujemy projekty m.in.

 • Przebudowa ul. Ks. Brzóski w m. Łuków
 • Budowa parkingu przy ul. Partyzantów w m. Łuków
 • Przebudowa parkingu przy ul. Ks. Brzóski m. Łuków
 • Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Tryjarskiego w m. Łuków

(83) 343 53 13 – Sekretariat
(83) 343 27 42
(83) 343 61 48 – Biuro Projektów
(83) 343 75 04 – Hurtownia Farb i Lakierów
(83) 374 13 38 – Terminal Przeładunkowo – Składowy
(83) 374 13 98 – „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach

[mc4wp_form id=”738″]